سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خلیلی شایان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
امیرحسین انصاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابراهیم امیری تکلدانی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

تخمین صحیح زیرفشار نشت و گرادیان خروجی درمباحث پایداری سازه های آبی روی پی های نفوذپذیر اهمیت زیادی دارد درتحقیق حاضر کارآیی روشهیا متداول درتخمین این پارامترها درمقایسه با نتایج حاصل از آزمایشات مختلف برروی یک مدل آزمایشگاهی بررسی شده است نتایج نشان داد که روش اجزای محدود جهت حل معادله لاپلاس دربرآورد هرسه تابع هدف از دقت بیشتری نسبت به سایرروشها برخوردار است روش خوسلا درتخمین گرادیان خروجی و زیرفشار نسبت به تئوری های بلای و لین درمقیاس با داده های آزمایشگاهی از دقت مناسب ترین برخوردار است تئوری بلای دربرآورد زیرفشار نشت و وقوع جوشش نسبت به تئوری لین انطباق بیشتری با داده های ازمایشگاهی دارد که می تواند ناشی از هم روندی تقریبینمونه خاک مورد آزمایش باشد مشخص شد مدل شبکه عصبی نتایج دقیقتری را نسبتبه روشهای تجربی درقیاس با داده های آزمایشگاهی و درحد روش اجزای محدودب دست میدهد.