سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عزیز شیخی گرجان – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
سیدحسین ترابی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد سیرجانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور مقایسه کارایی حشره کش اسپینوساد تریسر با تعدادی ازحشره کشهای رایج طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار درا یستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر طی دو سال زراعی ۸۵-۸۴ انجام شد تیمارهای آزمایش شامل اسپینوسادتریسر SC24% با مقدار مصرف ۱۵۰ میلی لیتر درهکتار دلتامترین دسیس EC2.5% به نسبت ۳۰۰ میلی لیتر درهکتار تری کلروفن SP80% با مقدار ۱۵۰۰ گرم در هکتار و استامین پراید موسپیلان SP20% به نسبت ۵۰۰ گرم درهکتار در مقایسه با شاهد فقط آب پاشی مورد سنجش قرار گرفتند سمپاشی در سه نوبت از شروع سیبچه دهی خربزه با فاصله یک هفته از یکدیگر انجام شد درنمونه گیری پس از رسیدگی کامل میوه ها درهر چین میوه های سالم و آلوده از یکدیگر جدا و شمارش شدند. درصد میوه های آلوده درهر کرت تعیین گردید و پس از محاسبه نسبت ها به شاهد تجزیه ی اماری انجام شد.نتایج نشان داد سم جدید اسپینوساد تلفات قابل قبولی در مقایسه با سموم قدیمی برمگسهای خربزه داشت اسپینوساد در سال اول بیشترین کارایی را در بین تیمارها نشان داد درحالیکه در سال دوم حشره کشت دلتامترین بیشترین کارایی را در میان تیمارها دارا بودنتایج همچنین نشان داد که حشره کش استامی پراید از گروه نیکوتینوییدها نمی تواند حشره کش موثری در کنترل مگس های میوهی خربزه باشد براین اساس هیچکدام از تیمارها قادر به کنترل کامل آفت نبودند.