سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیما شایسته فر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
سیدحسین امیرشاهی –
محمد امانی تهران –

چکیده:

دراین مقاله ثبات شستشویی مجموعه ای متنوع از منسوجات با بکارگیری دادههای رنگی آنان که از یک پویشگر بهدست آمدها ست ارزیابی و با نتایج حاصل از بکارگیری روشهای متداول بصری و دستگاهی کلاسیک که درآن از مقیاسهای استاندارد و اسپکتروفتومتر استفاده می شود مقایسه گردیده است به منظور تبدیل داده های پویشگر به اطلاعات مستقل از دستگاه یعنی داده های CIEXYZ ازیک معادله تبدیل غیرخطی درجه سوم استفاده شده است درجه بندی ثبات شستشویی منسوجات انداره گیری شده توسط پویشگر و اسپکتروفوتومتر با استفاده از روابط پیشنهادی موسسه استاندارد جهانی برای تغییر رنگ و لکه گذاری صورت گرفته است و نتایج ح اصله با نتایج ارزیابی مشاهده کنندگان غیرحرفه ایی با استفاده ازمقیاس خاکستری مقایسه گردیدها ست نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشان میدهدکه پویشگر به عنوان یک وسیله سهل الوصول و ارزان قیمت قابل قبولی درارزیابی ثباتهای شستشویی دارد و درمجموع نتایج ارزیابی با این وسیله به نحو محسوسی از نتایج حاصله از روشهای بصری توسط ا رزیابان غیرحرفه ای منسجم تر و مناسب تر است و با نتایج حاصله از بکارگیری اسپکتروفوتومتر به عنوان یک روش مرجع قابل مقایسه می باشد.