سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیره ابراهیم پورکومله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان –دانشکده علوم پایه
مهرداد فرخی – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی
نور امیرمظفری – دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پزشکی
خسرو عیسی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان –دانشکده علوم پایه

چکیده:

به دلیل فقدان تصفیه خانه مناسب و رعایت نشدناستانداردهای ملی در تخلیه فاضلاب بیمارستانی در بسیاری از شهر های ایران، سبب شده که تصفیه فاضلاب بیمارستانی بصورت یک ضرورت تلقی شود. فاضلاب بیمارستانی با میکروارگانیسم ها، فلزات سنگین، موادشیمیایی سمی و عناصر رادیو اکتیو پر شده است. فرض می تواند بر این باشد که کارائی لجن فعال از تصفیه خانه فاضلاب صنعتی با تصفیه خانه فاضلاب شهری متفاوت باشد. در این مطالعه کارائی لجن فعال از صنایع لبنیبا لجن فعال شهری برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی مقایسه شده است. برای ارزیابی کارائی لجن فعال،روش هوادهی عمقی ۵،۳،۱ روز استفاده شد و قبل و بعد هر مرحله هوادهی COD،BOD و MLSS فاضلاب و لجن تعیین می شدند. بیشترین روش موثر هوادهی ۵روز بود و کارائی لجن فعال شهری ۹۳/۹%، ۹۳/۳% ترتیب برای COD، BOD وکارائی لجن فعال صنعتی لبنی ۹۷/۴%، ۹۷/۳% به ترتیب برای BOD،COD بدست آمد. تست ناپارامتری تست زوجی نشان داد که تفاوت قابل توجه ای بین کارائی لجن فعال شهری وصنعتی برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی وجود ندارد. اما تفاوت قابل توجه بین زمان هوادهی ۵،۳،۱ روز وجود دارد. هر دو لجن فعال شهری وصنعتی لبنی، کارائی بالا در تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارند.