سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن یوسف نیا پاشا – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی
رضا طباطبایی کلور – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
جعفر هاشمی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

استفاده از روش کارا و کم هزینه جهت کنترل علف های هرز سهم مهمی در افزایش بازده و کاهش هزینه های تولید برنج دارد. به منظور مقایسه کارآیی و هزینه های چند روش کنترل علف هرز در زراعت برنج ازمایش مزرعه ای در شهرستان بابل در سال زراعی ۱۳۹۰ اجرا شد. آزمایش رد قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با ۷ تیمار شامل دو بار وجین دستی، دو بار وجین کن موتوردار، وجین کن موتوردار+ وجین دستی، دو بار وجین کن نویدور، علف کش+ وجین دستی، شاهد ( عدم مبارزه با علف های هرز) و علف کش یک بار انجام گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که کارایی شش تیمار (بجز تیمار عدم مبارزه) در حد مطلوب بوده و تفاوت معنی داری با هم ندارند، اما هزینه های کنترل علف هرز در آنها متفاوت است. انتخاب روش کنترل نقش مهمی در کاهش نیروی کار دارد. روش دو بار وجین دستی بدلیل هزینه زیاد وجین، سختی کار و محدودیت کارگر در زمان مورد نیاز مقرون به صرفه نیست. روش دو بار وجین کردن موتوردار به خاطر فاقد هر گونه آلودگی زیست محیطی، کاهش هزینه کنترل علف های هرز و بالا بودن نسبت سود به هزینه بهترین و مناسبترین تیمار بوده است. میزان خسارت علف هرز در صورت عدم مبارزه در رقم طارم هاشمی از ۳۰/۴۶ تا ۴۵/۳۵ درصد می باشد.