سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شیرزاد سیبنی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده
علیرضا رحمانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
حمیدرضا احسانی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

دترجنتها دارای ترکیباتی به نام سورفکتانها یا عوامل سطحی می باشند که با تخلیه مستقیم فاضلاب خام یا فاضلابهای تصفیه شده وارد محیط شده و باعث آلودگی منابع آب و محیط زیست می گردند. لذا هدف از این تحقیق که یک طرح کاربردی بود مقایسه کارآرایی منعقد کننده های شیمیایی پلی الومینیوم کلراید ، کلراید فریک و فرآیند فنتون در حذف دترجنت در پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان بود. مواد و روش کار : این تحقیق در دو مرحله انجام شد. ابتدا میزان شوینده ورودی به تصفیه خانه تعیین گردید. سپس کارایی منعقد کننده های کلرید فریک و PAC و فرآِند فنتون در حذف دترجنت مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد که میزان غلظت دترجنتت ها در فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه در تیر ماه در محدوده ۰/۴ تا ۱/۴۷ و در آذر ماه ۷/۵ تا ۱۶ میلی گرم در لیتر می باشد . همچنین نتایج نشان داد که کارایی حذف دترجنت با استفاده از منعقد کنندهای شیمیایی کلرید فریک ، PAC و فرآیند فنتون به ترتیب ۷۸ ، ۹۰ و ۷۳ درصد می باشد. نتیجه گیری : بطور کلی استفاده از منعقد کننده شیمیایی پلی کلرید الومینیوم به عنوان مناسبترین روش برای حذف دترجنت د رتصفیه خانه شهر سرکان پیشنهاد گردید.