سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم خدادادی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمد تقی صمدی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا رحمانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ه
علی الله رسانی – کارشناس آزمایشگاه شیمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

انواع گوناگونی از افت کشها ، از جمله آفت کشهای ارگونوکلره ، ارگونوفسفره ، کاربامات ها و پیریتوئیدها جهت مبارزه با آفات گیاهی در کشور مورد استفاده قرار می گیرند . آفت کشها در بین ، مواد آلاینده مقاوم در برابر تجزیه ،محسوب می گردند.ورود این مواد الاینده به منابع تامین آب شرب می تواند اثرات سوئی بر سلامتی انسان و محیط زیست داشته باشد . برای حذف آفت کشها از منابع آبی روشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در طی سالین اخیر استفاده از روشهای اکسیداسیون پیشرفته جهت حذف سموم استفاده فراوانی پیدا کرده است. همچنین با توجه به اینکه ماده منعقد کننده PAC در تصفیه خانه های آب کاربرد فراوانی پیدا کرده است ، این ماده نیز می تواند در حذف سموم موثر باشد . جهت انجام این پژوهش نمونه های مورد نظر با اضافه نمودن غلظت های مشخصی ( ppm 1 ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ ) از سموم مورد مطالعه به آب دیونیز تهیه گردید. نمونه های آماده شده در مراحل جداگانه ، در سیستم ناپیوسته در ph های ۶ ، ۷ ، ۹ و همچنین زمان تماس های ۰/۵ ، ۱ ، ۱/۵ ، ۲ ساعت د رمعرض تماس توام UV/O3 قرار گرفته و د رانتهای هر مرحله راندمان حذف مورد محاسبه قرار گرفت. در پایلوت PAC نیز تاثیر تغییرات غلظت سموم ورودی در محدوده های فوق PAC در محدوده ( ppm 12، ۲۴ ، ۳۶ ) به عنوان عوامل موثر بر کارایی حذف سموم مورد مطالعه قرار گرفت . آنالیز غلظت باقیمانده سموم با استفاده از دستگاه GC/MS/MS و HPLC طبق روش استاندارد انجام شده است .بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که در روش کاربرد توأم UV/O3 ، با افزایش ph کاهش غلظت سموم و افزایش زمان تماس راندمان حذف افزایش می یابد . و در مورد پایلوت PAC با فازایش PAC مصرفی ، و کاهش غلظت سموم راندمان افزایش می یابد . خمچنین هر دو روش کارایی بالائی جهت حذف هر دو گروه سموم ارگانوفسفره هالوژنه ( کلرپیریفوس) و غیر هالوژنه ( دیازنیون) به میزان بیش از ۸۰% و سم کارباماته ( کارباریل) را به میزا ن بیش از ۹۱۰ % دارا می باشد. د رنتیجه کاربرد این دو روش جهت حذف سموم مورد مطالعه از محیط های آبی پیشنهاد می گردد.