سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه

چکیده:

در این تحقیق، ارزیابی ژنوتیپ های گندم دیم از نظر استقرار بوته و عملکرد مزرعه ای در قالب دو آزمایش در آزمایشگاه و مزرعه انجام شد. برای این منظور شش ژنوتیپ گندم دیم پیشرفته شامل : Sardari-39-914 و Sardari-101 و Sar/Sak//Arufen و Genbank, همراه با رقم رصد و آذر -۲ به عنوان شاهد انتخاب و در آزمایشگاه آزمون جوانه زنی و آزمون های مربوط به قدرت بذر در ۴ تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی ئ با استفاده از روش های انجمن بین المللی آزمون بذر آنجام شد. نتایج آزمون های آزمایشگاهی نشان داد که بین ارقام مختلف از نظر آزمون هدایت الکتریکی، تعداد گیاهچه های نرمال، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک گیاهچه در سطح احتمال یک درصد و از نظر سرعت جوانه زنی، میانگین مدت زمان جوانه زنی و وزن خشک ریشه چه در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی دار وجود داشت. رقم رصد بالاترینوزن خشک ریشه چه، ساقه چه، و گیاهچه را به خود اختصاص داد و از نظر قدرت بذر نسبت به ارقام دیگر برتر بود. تجزیه واریانس صفات مزرعه ای مشخص کرد بین ارقام مختلف از نظر تعداد سنبله در متر مربع، عنلکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد و از شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی دار وجود داشت بیشترین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به ترتیب به رقم رصد و Sardari-101 تعلق داشت.