سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی کیخاصابر – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل، گروه زراعت و اصلاح نباتات
سیدمحمدکاظم تهامی – دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
نفیسه مهدی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

استخراج دی ان ای اولین مرحله در اجرای تحقیقات مهندسی ژنتیک می باشد و بدست آوردن پروتکل مناسب برای تهیه یک دی ان ای خالص اهمیت بسزایی در تحقیقات مهندسی ژنتیک دارد. تاکنون روش های مختلفی در موارد گوناگون برای استخراج دی ان ای از منابع گیاهی،باکتریائی و … ارائه شده اند. در تحقیق حاضر چهار روش مختلف رایج استخراج دی ان ای از باکتری های کرم منفی از لحاظ کارائی هر کدام از روش ها و مقایسه آنها با یکدیگر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. هر کدام از روشها در قالب طرح کاملا تصادفی سه بار تکرار شد و غلظت نمونه های استخراج شده با استفاده از بیوفتومتری و ژل الکروفورز اندازه گیری شد. تجزیه واریانس تفاوت معنی داری بین این چهار روش نشان داد. همچنین مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن تفاوت معنی داری بین این روشها با یکدیگر نشان داد