سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا صفرلو – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
رقیه همتی –

چکیده:

پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا توسط عوامل قارچی متعددی ایجاد می گردد که در استان زنجانFusarium solani (Martius) Appel & Wollenw. به عنوان فراوان ترین آن عوامل گزارش شده است. طی تحقیقی که در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت، بیماریزایی ۱۰ جدایه قارچ F. solani به دست آمده ازگیاهان آلوده لوبیا با در نظر گرفتن چند شاخص مختلف شامل شدت بیماری در اندام های هوایی، طول اندام هوایی گیاه، طول ریشه، طول زخم ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک اندام های هوایی، ۲۱ روز پس از سر زدن گیاهچه ها مورد مقایسه قرار گرفت. آزمونهای گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفتند. داده های حاصل از اندازه گیری شش شاخص مذکور، پس از تبدیل به درصدهای متعارف خود، در نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که از بین شاخص های انتخاب شده، دو شاخص شدت بیماری در اندام های هوایی و طول زخم ریشه، اختلاف معنی داری را از نظر تنوع در بیماریزایی جدایه ها نشان دادند. گروهبندی جدایه ها بر اساس این دو شاخص منطبق بر هم نبود. با این حال آنالیز همبستگی نشان دهنده وجود همبستگی معنی دار مثبت بین این دو شاخص بود. همچنین شاخص شدت بیماریزایی بر اندام های هوایی دارای همبستگی منفی با وزن ریشه و نیز طول اندام های هوایی بود.