سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام دانشمندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

براین اساس آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل ۱۱ تیمار و در سه تکرار کاربرد انواع مختلف کولتیواتور به عنوان یک ماشین داشت چندمنظوره عمومی اجرا و با استفاده از روش تجزیه واریانس و آزمون چند دامنه ای دانکن مورد تحلیل قرارگرفت تیمارها عبارت بودند از: استفاده از کولتیواتور هلالی یک بار درهفته ششم پس از کاشت T1، استفاده از کولتیواتور غلتان یک بار درهفته ششم پس از کاشت T2 استفاده از کولتیواتور پنجه غازی یک بار در هفته ششم پس ازکاشت T3 استفاده از کولتیواتور هلالی درهفته ششم و کولتیواتور غلتان درهفته هشتم T4 استفاده از کولتیواتور هلالی درهفته ششم و کولتیواتور پنجه غازی درهفته هشتم T5 استفاده از کولتیواتور غلتان در هفته ششم و کولتیواتور پنجه غازی در هفته هشتم T6 دوبار استفاده از کولتیواتور هلالی در هفته ششم و هشتم T7 دوبار استفاده از کولتیواتور غلتان در هفته ششم و هشتم T8 دوبار استفاده از کولتیواتور پنجه غازی در هفته ششم و هشتم T9 کنترل تمام فصل علفهای هرز شاهد T10 و عدم کنترل علفهای هرز شاهد T11.