سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی یزدی زاده – نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
محمدحسین فرومند –

چکیده:

در این تحقیق به مطالعه پنج روش اسپکتروفوتومتری اندازه گیری آهن پرداخته شده است. طیف فوتومتری مربوط به کمپلکس های رنگی آهن در هر روش ثبت گردید. در طول موج ماکزیمم به دست آمده، مقادیر مربوط به جذب کمپلکسهای آهن در غلظت های استاندارد بعد از پنج مرتبه تکرارمحاسبه گردید. در نهایت روشNitroso-R-salt به عنوان حساسترین روش بین این پنج روش شناخته شد