سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی متولی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید مینایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محمد نیکبخت – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور ارزیابی و انتخاب مدل مناسب برای روند خشک شدن دان ههای انار به روش لایه نازک، ده مدل نیمه تئوری وتجربی با داده های آزمایشگاهی برازش شد . آزمایشها در سه تیمار شاهد، پیش تیمار مایکروویو با توان ۱۰۰ و ۲۰۰ وات و در شش سطح دمایی ۴۵ و۵۰و۵۵و۶۰و۶۵و۷۰ درجه سلسیوس و سه سرعت هوای ۰/۵ و ۱و۱/۵ متر بر ثانیه انجام شد. شبکه های عصبی پیشرو برای تخمین میزان رطوبت دانه انار بکار گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی مدل های ریاضی نشان داد که مدل میدیلی بهترین برازش را با داده های بدست آمده دارد. مقایسه ضریب تعیین ۲MSE و R نشان داد که شبکه های عصبی پیش بینی بهتری نسبت به مدل های ریاضی دارد