سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا حسین زاده طلایی – دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی
حسین طبری – کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
بهزاد شیفته صومعه – کارشنااسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

خشکسالی یکی ازخطرناکترین بلایای طبیعی برای جوامع بشری و اکوسیستم ها است که همه ساله گریبانگیرمناطق وسیعی درسراسر جهان میگردد به دلیل نوسانات شدید میزان بارندگی درسالهای اخیر پدیده خشکسالی سبب بوجود آمدن خسارات سنگینی درکشور شده است هدف ازانجام این پژوهش مقایسه پنج شاخل آماری شامل شاخص درصدی ازبارش میانگین شاخص انحراف ازمیانگین شاخص کلاسه بندی دامنه بارش شاخص توزیع استاندارد و شاخص ناهنجاری بارش جهت تعیین شدت خشکسالی ازهواشناسی می باشد به عنوان یک مطالعه موردی از داده های ایستگاه سینوپتیک سنندج دراستان کردستان طی یک دوره ۴۶ساله ۲۰۰۵-۱۹۶۰ استفاده گردید براساس یافته های این پژوهش میتوان چنین استنباط نمود که انطباق بسیارمطلوبی بین شدت خشکسالی بدست آمده ازشاخصهای اماری وجود دارد اما نتایج شاخص ناهنجاری بارش منطقی تربه نظر می رسد.