سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا حسین زاده طلایی – دانشجوی دکترای مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس.
حسین طبری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا.
بهزاد شیفته صومعه – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل.

چکیده:

خشکسالی یکی از خطرناکترین بلایای طبیعی برای جوامع بشری و اکوسیستمها است که همه ساله گریبانگیر مناطق وسیعی درسراسر جهان میگردد. به دلیل نوسانات شدید میزان بارندگی در سالهای اخیر، پدیده خشکسالی سبب به وجود آمددن خسداراتسنگینی در کشور شده است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه پنج شاخص آماری شدامل شداخص دریددی از بدارا میدانگین، شاخص انحراف از میانگین، شاخص کلاسه بندی دامنه بارا، شاخص توزیع استاندارد و شداخص ناهنجداری بدارا جهدت تعیدینشدت خشکسالی هواشناسی میباشد. به عنوان یک مطالعه موردی، از دادههای ایستگاه سینوپتیک سنندج در استان کردستان طی یک دوره ۰۴ ساله ۲۰۰۵-۱۹۶۰ استفاده گردید. بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان چنین استنباط نمود که انطبدا بسدیار مطلوبی بین شدت خشکسالی بدست آمده از شاخصهای آماری وجود دارد، اما نتایج شاخص ناهنجاری بارا منطقدی تدر بده ن در میرسد. همچنین تحلیلهای یورت گرفته با میانگینهای لغزان سه و پنج ساله نشان میدهد که در دوره مورد مطالعده سده دورهخشکسالی رخ داده است. مدت اولین و دومین خشکسالی چهار سال بوده و خشکسالی سوم از سدال ۱۷۷۹ آغداز شدده و روندد آن همچنان ادامه دارد.