سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه رحیمی کلده – دانشجوی کارشناس ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه گ
رضا حسینی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
جلیل حاجی زاده – دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

زنبورهای پارازیتوئید جنس Lysiphlebus از دشمنان طبیعی مؤثر در کنترل بیولوژیک شته ها هستند، اما به دلیل کوچک بودن اندازه افراد در این جنس و کمبود خصوصیات مورفولوژیک متمایز کننده، شناسایی و تفکیک گونه های آن به خصوص در مراحل نابالغ، بر اساس صفات ظاهری مشکل و نیازمند صرف وقت و افراد متخصص است. امروزه شناسایی مولکولی مبتنی بر PCR سبب پیشبرد علم تاکسونومی شده است. مطالعات مولکولی نیازمند استخراج DNA با کمیت و کیفیت بالا است تا میزان کافی از DNA موجود را جهت تکثیر در اختیار قرار دهد. بنابراین در قدم اول نیاز به استفاده از یک روش استخراج DNA که سریع، ایمن و مقرون به صرفه باشد، همواره احساس می گردد. در این‌ تحقیق‌ اقدام به مقایسه روشهای CTAB، Phenol- chlorofor، EST،Lysis buffer و Chelex، به منظور به دست آوردن یک روش بهینه در استخراج DNA زنبورهای پاراریتوئید جنس Lysiphlebus جمع آوری شده در بهار و پائیز ۱۳۸۸، از استان گیلان شده است. جهت تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از دستگاه اسپکتروفتومتر (مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور) استفاده شد. در نهایت روش چلکس، به عنوان روشی مناسب با عملکرد بالا و مقرون صرفه از لحاظ زمانی برای استخراج DNA حشرات پارازیتوئید با جثه بسیار کوچک پیشنهاد شد.