سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازیلا کاردان – دانشجوی دکتری عمران
یوسف حسن زاده استاددانشگاه تبریز –
حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

درتحقیق حاضر الگوی جریان اطراف پایه پل با مقاطع دایره ای بصورت سهبعدی و با استفاده ازنرم افزار fluent شبیه سازی شده است برای شبکه بندی میدان محاسباتی ازشبکه های منشوری استفاده شده که این شبکه ها با استفاده از پیش پردازنده gambit تولید شده و سپ سبا نرم افزار fluent تحلیل گردیده اهست نرم افزار fluent معادلات جراین را به روش حجم محدود و الگوی مرکزیت سلول حل می کند درمدلسازی سه بعدی جهت لحاظ کردن اثرسطح آزاد آب ازروش حجم سیال VOF استفاده شده است جهت اعمال آشفتگی جریان سه مدل اشفتگی LES RSM ،K-e انتخاب گردیده و پروفیل سرعت و تغییرات تراز آب با استفاده ازسه مدل فوق مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند نتایج محاسبات گویای آن است که درشبیه سازی جریانهای متلاطم پیرامون پایه های پل مدل LES نسبت به دو مدل آشفتگی RSM وK-e از دقت بالایی برخوردار است