سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مرادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
غلامرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات صفیآباد دزفول

چکیده:

به منظور مقایسه پتانسیل عملکرد ۱۲ رقم کلزای بهاره،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکزتحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر صفات مورد بررسی تفاوتمعنیداری وجود دارد، که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام میباشد. مقایسه میانگینها نشان داد که از نظر میزان عملکرد دانه در واحد سطح ارقام ۰۲ Kimberley،RG405/و هایولا ۴۰۱ (شاهد) برتر از سایر ارقام بودند. رقم ۸۳-S دارای ویژگیهای کاملاً متمایز با بقیه ارقام بود، تعداد زیاد خورجین در بوته و تعداد بسیار کم دانه در خورجین به همراه وزن هزار دانه بالا از خصوصیات بارز این رقم بود، بنابراین با توجه به خصوصیات فنولوژیکی از قبیل کوتاهتر بودن طول دوره رشد، کوتاهتر بودن دوره انتقال مواد به دانه و همچنین بیشتر بودن تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه رقم هایولا ۴۰۱ (شاهد) در این آزمایش برتر بود و نزدیکترین ارقام به آن Kimberley و RG405/02 بودند که میتوانند به عنوان جایگزین رقم هایولا ۴۰۱ معرفی شوند.