سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا میری – استادیار زراعت
اصغر جوکار – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت
ندا کریمی –
محمد نگهداری –

چکیده:

به منظور مطالعه پتانسیل اللوپاتی بین ژنوتیپ های مختلف گندم آزمایشی با استفاده از ۷۰ژنوتیپ گندم دردانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان اجرا شد آزمایش با استفاده از۴ غلظت ۰و۲۵و۵۰و۱۰۰ درصد عصاره ابی گیاهچه های ۷۰ ژنوتیپ گندم برعلفهای هرز یولاف وحشی و تاج خروس انجام شد عصاره بخشهای مختلف ریشه ساقه و برگ به تفکیک مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دادعصاره ریشه درمقایسه با ساقه و برگ بازدارندگی کمتری دارد درکلیه ارقام با افزایش غلظت عصاره جوانه زنی و رشد ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت بطوریکه درغلظت ۱۰۰ درصد درهیچ کدام از ارقام جوانه زنی مشاهده نشد همچنین ارقام گاسکوژن و سایسون بیشترین بازدارندگی و ارقام کویر شاه پسند و آزادی کمترین بازدارندگی را دارا بودند دررابطه با عصاره برگ ۷۰درصد ژنوتیپ ها رشد ساقه چه را بین ۵۰تا ۷۵درصد و ۸۵درصد ژنوتیپ ها رشد ریشه چه را بین ۵۰تا۷۰درصد کاهش دادند.