سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین صادق زاده یزدی – دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجا
حمیدرضا میری – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

مطالعه پتانسیل آللوپاتی بین ۵ گونه زراعی (برنج، ارزن، ذرت، جو و سورگوم) با استفاده از آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایهCRDدر سه تکرار با استفاده از ۴ سطح غلظت ۰ ، ۲۵ و۵۰ و ۱۰۰ درصد) عصاره آبی گیاه چه بر صفات درصد جوانه زنی طول ریشه چه و طول ساقه چه گونه زراعی کلزا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان اجرا شد. عصاره بخش های مختلف ریشه ، ساقه و برگ به تفکیک مورد برسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عصاره ریشه در مقایسه با ساقه و برگ بازدارندگی کمتری دارد. در کلیه ارقام با افزایش غلظت عصاره جوانه زنی و رشد ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت. بطوریکه در غلظت ۱۰۰ در صد عصاره ساقه و برگ همه گونه های زراعی ، جوانه زنی مشاهده نشد. همچنین گونه زراعی ذرت و جو بیشترین اثر بازدارندگی و گونه زراعی ارزن ، برنج و سورگوم کمترین اثر بازدارندگی را دارا بودند