سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد یوسفی نژاد – کارشناس ارشدمهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
پیمان همامی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدجواد جبارزاده – دانشجوی دکترای سازه

چکیده:

در طول چنددهه اخیر مطالعات گسترده ای برای تعیین مشخصات مهندسی اثرات اندرکنش خاک و سازه به عمل امده است دراین مطالعات مدلهای مختلفی برای سازه فونداسیون و خاک با توجه به نوع تحلیل خطی و غیرخطی در نظر گرفته شدها ست ا زجمله این تحقیقات می توان به مطالعات Bielak که اثر اندرکنش خاک و سازه را با استفاده از روش معادل سازی خطی مورد بررسی قرار داده است مطالعات rodriguez and montes که اثر اندرکنش را در پاسخ لرزه ای سازه های غیرارتجاعی با پاسخ متناظر در حالت پایه صلب مقایسه کردها ست مطالعات حسین زاده و ناطقی اللهی که به بررسی اثار اندرکنش دینامیکی خاک و سازه در پاسخهای لرزه ای ساختمان ها به کمک ازمایش میز لرزان برروی چها ر مدل قاب خمشی فولادی ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ طبقه و دو مدل خاک نوع II,III مطابق طبقه بندی استاندارد ۲۸۰۰ ایران با مقیاس هندسی پرداختند.