سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فهیمه نقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا میرزاگل تبارروشن – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این تحقیق تاثیر سیستم جداسازلرزه ای بر پاسخهای دینامیکی سازه ساختمانی کوتاه تحت تاثیر رکوردهای حوزه دور و حوزه نزدیک گسل موردبررسی قرار گرفته است . برای این منظور سازه ساختمانی بتن آرمه ۴ طبقه در نظر گرفته شد، سپس تحت تاثیر ۳ رکورد حوزه دور و ۳ رکورد حوزهنزدیک گسل قرار گرفت. به منظور مطالعه تاثیر سیستم جداسازلرزه ای آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی بر روی قاب ساختمانی بتنی جداسازی شدهدر پایه و قاب با پای ثابت انجام شد و ماکزیمم پاسخهای دینامیکی قابهای ساختمانی بتنی در حالت جداسازی شده و حالت پای ثابت تحت اثر نگاشتهای حوزه دور و نزدیک گسل با هم مقایسه گردید . نتایج حاصل از انالیز نشان میدهد که سازههای جداسازی شده به طور موثری انرژی زلزلهرا جذب میکنند، به طوری که میزان کاهش قا بل توجهی در برش پایه طبقات ، شتاب طبقات ودریفت طبقات در سازه های جداسازی شده نسبتبه سازههای باپای ثابت مشاهده میشود که میزان این کاهش در نگاشت های حوزه دور بهمراتب بیشتر از نگاشتهای حوزه نزدیک گسل میباشد