سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین آشیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر باشگاه پژوهشگران جوان اهر ایران
ابوالفضل استوارزیجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر باشگاه پژوهشگران جوان ایران
محمود موسوی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر باشگاه پژوهشگران جوان اهر ایران

چکیده:

با تغییر حالتهای بارگذاری طول دهانهو کلاس طراحی مقاطع بهینه برای تیرهای پیش تنیده Iشکل مرکب تغییر خواهند نمود در این مقاله پارامترهای بهینه مختلفی همچون: تاثیر مقاومت فشاری بتن در تیر I شکل و بتن عرشه مساحت مقطع عرضی تیر بتنی نسبت طول دهانه به ارتفاع تیر مقاومت کششی فولادهای پیش تنیدگی و مقدارآنها مقدار آرماتورهای معمولی درجه پیش تنیدگی نسبت طراحی در حالت حدی بهره برداری و حالت حدی نهایی و هزینه مربوط به واحد طول تیرهای پیش تنیده که ا زتحلیل و بررسی نتایج بهینه تیرهای پیش تنیده I شکل مرکب بدستمی ایند مورد بررسی قرار میگیرند.