سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه توکلی – دانشکده علوم کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصوره معینی –
علی نقی فرح بخش –
علی کسراییان –

چکیده:

شوری خاک و آب رشد محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. آفتابگردان یکی از مهمترین دانه های روغنی درجهان است. تاج خروس خودروی یکی از علف های هرز مهم در مزارع آفتابگردان است. برای مقایسه اثر سطوح مختلف شوری بر رشد دو رقمآفتابگردان (رقم یوروفلور و رقم رکورد) و علف هرز تاج خروس خودروی آزمایشی در محیط کشت هیدروپونیک به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار در ظرف های حاوی محلول هوگلند با سطوح شوری شامل ( ۰ ، ۵۰ ، ۲۵ ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم) انجام شد . بعد از برداشت طول ریشه، طول ساقه، وزن تر، وزن خشک، تعدادبرگ ، سطح برگ ، کلروفیل aو کلروفیلb اندازه گیری شد . داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSAS تجزیه وتحلیل شد . نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری طول ریشه ، طول ساقه، وزن تر، وزن خشک، تعداد برگ ، سطح برگ ، کلروفیلaو کلروفیلb در مقایسه با شاهد آب مقطر به طور معنی داری کاهش یافت