سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی گلی زاده – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده کشاورزی – گروه گیاه پزشکی – استادیار گروه
وحید جعفری بهی – تنش کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

آگاهی از پارامترهای دموگرافیک از جمله پارامترهای تولیدمثل کفش دوزک Hippodamia variegata (Goeze) به عنوان شکار گر مهم شته ها در ارزیابی کارایی آن روی شته های میزبان و موفقیت برنامه‌های کنترل اهمیت بسزایی دارد. لذا جدول تولیدمثل کفشدوزک H. variegata در شرایط آزمایشگاهی، دمای ۲ ± ۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵ ± ۶۵% در دوره دوره ۱۶ ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی روی دو قانون شته جالیز و شته رز مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه پارامترهای جدول تولیدمثل کفشدوزک روی شته جالیز به طور معنی داری بالاتر از افراد تغذیه کرده روی شته رز بود. به ناخالص باروری و زادآوری ، نرخ خالص باروری و زادآوری الف ناخالص تفریخ در کفشدوزک های تغذیه کرده روی شته جالیز به ترتیب ۴۸ ± ۰/۵۶۰ ، ۴۴ ± ۸/۵۱۴ ، ۴۴ ± ۸/۵۱۴ ، ۴۱ ± ۶/۴۷۳ و ۹۲ /۰ و در افراد تغذیه کرده روی شته رز به ترتیب ۱۲ ± ۰/۴۵۲ ، ۱۱ ± ۳/۴۰۲ ، ۱۱ ± ۱/۴۰۲ ، ۹ ± ۹/۳۵۷ مرد ۸۹/۰ محاسبه شد. مقادیر دو پارامتر نرخ‌های روزانه تولیدمثل کفشدوزک یعنی تعداد تخم ازای هر ماده در روز بر تعداد تخم‌های زادآور ازای هر ماهی در روز نیز در افراد تغذیه کرده از شته جالیز به طور معنی داری بیشتر از افراد تغذیه شده با شته رز بود. مقایسه با روش‌های تولید مس نشان داد که کفشدوزک H. variegata روی شته جالیز در مقایسه با شته رز از پتانسیل تولید مثلی بالاتر برخوردار می‌باشد. این یافته‌ها می‌تواند به عنوان اطلاعات پایه در طراحی برنامه‌های کنترل بیولوژیک و یا مدیریت تلفیقی شته های مورد بررسی مدنظر قرار بگیرد.