سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محترم توشمالانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه رازی
حسین بنکداری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

چکیده:

دراین مقاله شش روش برای پیش بینی برشی مرزی درکانالهای باز معرفی شده است و میزان تنش برشی توسط این شش روش در کانال مستطیلی Tominaga ترسیم شده و نتایج حاصل از آنها با نتایج بیان شده در کانال Tominaga مقایسه می گردد با توجه به نتایج بدست امده می توان گفت روش هندسی MPM تنش برشی را نسبت سایر روشها با اختلاف نسبی کمتری نسبت به نتایج Tominaga پیش بینی مینماید و پس از آن روش knight نسبت به سایر روشها ارجحیت دارد سایر روشها غیر از روش عمق نرمال عملکرد نزدیک به هم داشته و روش عمق نرمال بیشترین اختلاف نسبی را برای پیش بینی تنش برشی از خود نشان میدهد همچنیندراین مقاله نتیجه می شود که با افزایش زبری کانال تنش برشی متوسط بصورت خطی در بستر و دیواره کانال افزایش می یابد.