سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد رضا نصر – دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
علیرضا شواخی – دانشجوی دکترای علوم تربیتی
لاله صفایی پیروز – کارشناس دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه اصفهان
مریم انصاری – دانشجوی دکترای علوم تربیتی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ارزشیابی های درون کلاسی و برخط دانشجویان از اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان، در سه نیمسال تحصیلی متوالی در خلال سال های تحصیلی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ انجام شده است. در این پژوهش، روش علّی- مقایسه ای طولی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بود. نمونه آماری دانشجویان در طول مطالعه مجموعاً ۱۱۶۷۳ نفر ( ۸۳۲۷ نفر شرکتکننده در ارزشیابی درون کلاسی و ۳۳۴۶ نفر شرکتکننده در ارزشیابی برخط ) و نمونه آماری اعضای هیأت علمی ۲۵۹ نفر بوده است. با توجه به ماهیت پژوهش، فقط آن دسته از اعضای هیأت علمی انتخاب شدند که به طور همزمان با هر دو روش مذکور، ارزشیابی شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی بود که به دو صورت درون کلاسی و برخط در اختیار دانشجویان قرار میگرفته است. دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش تفاوت معنی داری را بین میانگین نمرات ارزشیابی درون کلاسی و ارزشیابی برخط بین دانشکده ها نشان داد که حاکی از بیشتر بودن میانگین نمرات ارزشیابی برخط از ارزشیابی درون کلاسی است نشان داد، نتایج پژوهش همچنین میانگین نمرات ارزشیابی درون کلاسی تفاوت معنیداری بین دانشکده ها نداشته است، اما میانگین نمرات ارزشیابی برخط تفاوت معنی داری را بین دانشکدهها داشته است و آزمون شفه این تفاوت را فقط بین دو دانشکده و آنهم به میزان ۰/۰۲۷ برآورد کرد.