سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
رویا رضوی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورنجف آباد
غلامحسین محبی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی معاونت غذاودرمان
علیرضا برمک – کارشناس ازمایشگاه موادغذایی

چکیده:

خرما یکی ازمحصولات باغی کشور محسوب میشود براساس آمارمنتشره بیش از۱۸۰ هزارهکتاراراضی کشورزیرکشت این محصول میب اشد و میوه ای قدیمی است و درمناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پرورش می یابد ودرایران دراستانهای جنوب و جنوب غربی بوفور یافت میشود هسته خرما حدود ۱۰درصد وزن کل خرما را تشکیل میدهد و به مقدارزیادی درکارگاه های فراوری خرما به شکل ضایعات تولید می گردد میزان روغن موجود درهسته خرما ۹-۸درصد برمبنای وزن خشک است دراین تحقیق برخی ویژگیهای روغن ودرصد اسیدهای چرب روغن حاصل ازهسته شهابی مورد بررسی قرارگرفت سایرویژگیهای روغن ازجمله عدد پراکسید اسیدیته وضریب شکست نوری به ترتیب درمقادیر زیر۱۱٫۴۴ و۱٫۲۷و۱٫۴۶۲۲ بدست آمد. پروفیل اسیدهای چرب روغن حاصل با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی گردید و مشخص شد که اسید اولئیک ۲۹٫۶۵ اسید چرب غیراشباع غالب درروغن هسته است درحالیکه اسیدچرب اشباع غالب اسید لوریک ۲۷٫۱۳ می باشد.