سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دانیال هادی زاده بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
محمود وفائیان – استاد دانشکده عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه بسیار مورد توجه قرارگرفته است پایدارسازی گودها می باشد. اندازه کوچک قطعات زمین و فاصله عرضی صفرساختمان ها از یکدیگر در بسیاری از نقاط باعث شده گودبرداری امری دلهره آور و نگران کننده برای مالکان ساختمان ها و همسایگان شود. متاسفانه بسیاری هنوز فکر می کنند که بکارگیری تمهیدات ایمنی لازم درگودبرداری هزینه و زمان بیهوده ای را به کار تحمیل می کند، در حالیکهگودبرداری اصولاً از کارهای پیچیده و خطرناک مهندسی محسوب می شود. به منظورجلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از خاک برداری ها، سازه موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به اصطلاح سازه نگهبان نامیده می شود. برای پایدارسازی گودها روش هایمتفاوتی از جمله میخ کوبی، انکراژ، خرپا و مهار متقابل می توان بیان کرد. از بین روش های بیان شده روش میخ کوبی و روش انکراژ از نظر روش اجرا و مسائل دیگر به هم شیبه بوده و امروزه کاربرد بیشتری نسبت به روش های دیگر دارد. در هر دو روش ابتدا گمانه هایی به عمق مشخص در دیواره گود حفر شده و سپس در روش میخ کوبی میلگرد های فولادی و در روش انکراژ میلگرد های فولادی و یا کابل هایی در داخل گمانه حفر شده قرار می گیرد. طول و زایه بهینه این میلگرد ها در نرم افزار محاسبه می شود. در روش میخ کوبی پس از قرار دادن آرماتور ها در داخل خاکاطراف آن را از دوغاب پر می کنند ولی در روش انکراژ تنها قسمت انتهایی کابل دوغاب ریزی می شود تا پس از گیرش کامل قسمت آزاد کابل ها توسط جک هایی کشیده و به اصطلاح پیش تنیده شود. در این مقاله ابتدا هر دو روش میخ کوبی و انکراژ بیان و سپس فواید و معایب آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز یک گود با روش میخ کوبی و همچنین روش انکراژ در نرم افزرplaxis مدل سازی شده و دو پارامتر ضریب اطمینان و جابجایی افقی که از مهمترین پارامتر های پایدارسازی گود می باشد در هر مدل بیان و مقایسه شده است