سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فائزه بزرگ بیگدلی – دانشجوی کارشناس یارشد شیمی
محمد یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی
علی اعظمی خسروی – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده فیزیک، تهران
سیدمحمد طاهری – محقق سازمان تحقیقات، مرکز تحقیقات علوم و فناوری های نوین، تهران

چکیده:

نقاط کوانتومی کلوئیدی ZnS و CdSآلائیده شده بصورت منفرد و هیبریدی با فلزاتZn و + ۲ Ni2+با استفاده از روش شیمیایی مرطوب سنتز گردید. حالتهای مختلف دوپنت روی طیف جذبUV-visibleبررسی شده که جابه جایی در طول موج شانه جذب نسبت به حالت غیرآلائیده و در پی آن تغییر سایز ذرات از نتایج طیف جذب اپتیکی در حالتهای مختلف دوپنت بوده است. طیفPL افزایش بهره نوری را برای هر دو حالت نشان میدهد با این تفاوت که شدت نورتابیCdS با جایگزینی فلز نیکل به مقدار ۱% تقریبا ۳ برابرZnS بوده است. از طرفی میزان ۱% نیکل بعنوان درصد بهینه دوپنت ثبت گردیده و افزایش میزان مشارکت نیکل به مقدار ۷% درZnS افت راندمان فلورسانس این ماده را در پی داشته است.