سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق حمزه – کارشناسارشد معماری کشتی – سازه، سازمان صنایع دریایی
مهدی ایرانمنش – دانشیار ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد رهبر رنجی – استادیار ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین نجفی – کارشناسارشد معماری کشتی – سازه ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فرآیند جوشکاری از سالها قبل بطور گسترده در ساخت سازه ها از جمله کشتیها، ساختمانها ، پلها، مخازن تحت فشار و …. مورد استفاده قرار می گیرد. جوشکاری یک پدیده پیچیده صنعتی است که معمولاً پیش نیازهای زیادی را می طلبد که بطور سالم و بدون عیب اجرا شود. با توجه به اینکه در روش المان محدود دو رویکرد روش مستقیم (کوپل) و روش غیرمستقیم (غیرکوپل) برای انجام تحلیلهای ترمودینامیکی وجود دارد و در گام نخست شبیه سازیهای المان محدود میبایست یکی از این دو روش را انتخاب کرد . در این مقاله جوشکاری لب به لب دو ورق با المانها و معادلات کوپله و با المانها و معادلات غیرکوپله شبیه سازی شده است و مقدار اعوجاج ناشی از جوشکاری، زمان حل و حجم فایل خروجی در این دو روش با هم مقایسه شده اند.