سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد امیدوار – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فرد
سمیرا نوری – دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدحسین ثنایی نژاد – دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
کامران داوری – دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برآورد تبخیر و تعرق به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مدیریت منابع آب و کشاورزی بسیار ضروری می باشد. در این مقاله،امکان استفاده از دو مدل مبتنی بر سنجش از دور به نام های سبال و متریک و نیز تفاوت های آن ها با یکدیگر در منطقهمشهد مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این مدل ها، شارهای سطحی برای هر پیکسل تصویر ماهواره ای سنجنده استرمحاسبه و مقدار تبخیر و تعرق واقعی به صورت باقی مانده معادله توازن انرژی در سطح برآورد گردید. نتایج نشان داد کهالگوریتم سبال نسبت به الگوریتم متریک دارای ۲۷/۸۰% فرو برآورد در مقدار تبخیر و تعرق واقعی روزانه می باشد.همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، هر دو مدل می توانند مقدار تبخیر و تعرق واقعی را متناسب با توزیع فضاییمنطبق با شرایط توپوگرافیکی و پوشش گیاهی حوضه برآورد نمایند.