سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
علی فتاحی چقابگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمنابع آب
میلاد فرمانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی
ارش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

تخمین رواناب سطحی به منظور ارزیابی پتانسیل آب در حوضه برنامه ریزی برای نگهداری آب وخاک کاهش خطرات سیل و رسوب درمناطق پایین دست ضروری می باشد استفاده از مدلهای تجربی برای تعیین براورد رواناب سالانه در حوضه های که عمدتا فاقد ایستگاههای ابسنجی می باشد از دیرباز درمطالعات هیدرولوژی مور د توصیه قرارگرفته است البته کارایی و مناسبت این روشها در مناطق جغرافیایی مختلف منوط به دستیابی به اطلاعات مورد نیاز و ازمونهای مربوطه می باشد ضمنا برای استفاده از فرمولهایتجربی بایستی از ضرایب خاصی استفاده شود کهدر اکثر موارد تعیین آنها مشکل و به قضاوتهای علمی و تجربه مطالعات صرحایی ارتباط پیدا می کند در نتیجه جهت دستیابی به نتایج دقیق تر انجام بازدیدهای صحرایی اجتناب ناپذیر خواهد بود روشهای مبتنی بر ضرائب رواناب سطحی و رابطه بارندگی و رواناب بیشتر جنبه محلی داشته و فقط با شرایط خاص فیزیکی و آب و هوایی همان حوضه قابل کاربرد می باشد. اما روشهای براورد رواناب با استفاده از کمبود جریان سطحی و مشخصات فیزیوگرافی با درنظر گرفتن عوامل فیزیکی و اقلیمی نتایج قابل قبول تری ارائه میدهند.