سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی د
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

اگرچه مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب و محیط زیست در بسیاری از کشور ها گسترش یافته است، اما هنوز مسایل ومشکلات زیست محیطی بشکل مجزا توسط متخصصین مختلف و با استفاده از مدل های مختلفی نظیر مدل های منابع آب، کیفیت آبهای سطحی و آلودگی آب های زیرزمینی بررسی می شوند. با افزایش فعالیت های انسانی در حوضه های آبریز رودخانه ها، مدیریت کیفیت آب رودخانه ها نیز از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. گسترش سریع فناوری اطلاعات فضای جدیدی را برای توسعه ابزارهای نوین تحلیل، برنامه ریزی و مدیریت مسایل زیست محیطی فراهم کرده است در این میان سامانه های پشتیبانی تصمیم گیری DSS نقش بسزایی در انتخاب گزینه های مختلف مدیریتی دارند. این سامانه ها با در نظر گرفتن پارامتر های موثر در مسئله و محدودیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، انواع فرآیند های هیدرولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حوضه را شبیه سازی می کنند. از طرفی سامانههای اطلاعات جغرافیایی حاوی ابزار مفیدی برای ذخیره، مدیریت و نمایش اطلاعات مکانی هستند و در پیش بینی و پایش داده های مکانی کاربرد دارند. از اینرو استفاده ازGISدرDSS های مکانی گسترش چشمگیری داشته استDSSها عموما شامل زیر برنامه ی پایگاه اطلاعاتی برای مدیریت و نگهداری و دسترسی سریع به اطلاعات، زیر برنامههای شبیه سازی و زیر برنامههای مدیریتی مختلف برای ایجاد سناریوهای مختلف مدیریتی و انتخاب آنها باتوجه به عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می شوند