سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمداله ایرجی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی
علیرضا رمضانی – استادیار دانشگاه رجایی تهران
عباس جعفری – هیت علمی دانشگاه زرین شهر

چکیده:

هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر دو روش تمرین پلیوبال و وزنه تمرینی اندام فوقانی بر قدرت و دقت شوت هندبال در بازیکنان پسر هندبالیست دوره متوسطه می باشد. این تحقیق به صورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان هندبالیست پسر دوره متوسطه است. نمونه آماری این تحقیق شامل ۴۵ نفر از بازیکنان پسر کانون هندبال دوره متوسطه شهر بروجن می باشد که حداقل سابقه یک سال فعالیت در رشته هندبال را دارند. آزمودنیا به طور تصادفی در سه گروه تمرین هندبال (سن ۱/۰۴ ± ۱۵/۵۹، قد ۴/۵۶± ۱۷۳/۶ و وزن ۴/۲۶ ± ۵۸/۲) هندبال و وزنه تمرینی (سن۱/۰۵ ± ۱۵/۶۵، قد ۴/۳۵ ± ۱۷۲/۷ و وزن ۴/۲۴ + ۵۹/۴) و هندبال و پلیوبال (سن ۱/۱۵± ۱۵/۸۵، قد ۵/۲۹ ±۱۷۳/۱ و وزن ۴/۴۴ ± ۵۸) تقسم شدند. که هر گروه شامل ۱۵ نفر می باشد. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل تمرینات هندبال، با وزنه و پلیوبال و متغیر وابسته شامل دقت و قدرت شوت هندبال است. میزان تغییرات از طریق آزمونهای پرتاب ۹ متر و کورنیش اندازه گیری شده است. در ابتدا پیش آزمون به عمل آمده و سپس هر سه گروه در یک دوره برنامه هشت هفته ای و دوبار در هفته (هر جلسه ۱۰۰-۸۰ دقیقه) در تمرینات منتخب شرکت نموده و در انتها پس آزمون به عمل آمد. داده های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی شامل :t همبسته، تحلیل واریانس (ANOV) و آزمون شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد ۱) در دقت شوت: تنها در گروه پلیوبال افزایش معنی داری مشاهده شد، در حالیکه سه گروه در تفاضل پیش و پس آزمون با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشته اند. ۲) در قدرت شوت، در گروه تمرین هندبال افزایش معنی داری ایجاد نشد ولی در گروه های تمرین با وزنه و پلیوبال افزایش معناداری مشاهده شد. همچنین سه گروه در تفاضل پیش و پس آزمون با یکدیگر اختلاف معناداری داشته اند. نتایج آزمون شفه نشان داد بین روش تمرین هندبال با تمرین با وزنه و تمرین پلیوبال اختلاف معناداری وجود دارد و بین دو روش تمرین با وزنه و تمرین پلیوبال اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بنابراین این تحقیق بر نقش تمرینات پلیوبال بر افزایش دقت و قدرت شوت هندبال، تمرین با وزنه پرقدرت شوت و عدم تفاوت بین تمرینات با وزنه و پلیوبال در افزایش قدرت شوت هندبال دانش آموزان تأکید دارد.