سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید محی الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد بیرجند، باشگاه
هاشم هوشیار – کارشناس ارشد امار، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سعیده محمدی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد زنجان
ادنان غفاری – دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه کردستان

چکیده:

سوء مصرف مواد یکی از معضلات عمده زیستی، روانی و اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در افراد معتاد و غیرمعتاد میباشد. جامعه اماری شامل افراد معتادی بودند که به کلینیکهای ترک اعتیاد شهر بیرجند مراجعه کرده بودند و افراد غیر معتادی که از لحاظ سن و جنس با افراد معتاد همتا شده بودند نیز شرکت داشتند. گروه نمونه شامل ۱۰۰ تن می باشد که ۵۰ تن معتاد و ۵۰ تن غیر معتاد بودند افراد غیر معتاد از لحاظ سن و جنس با افراد معتاد همتا شده بودند هر دو گروه بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی و پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوی را تکمیل کردند. سپس داده ها با آزمون آماری t مستقل تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین نمره های خرده مقیاس های ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که افراد با هوش معنوی پایین به احتمال بیشتری دچار سوء مصرف مواد می شوند. و افراد معتاد از لحاظ روان ازردگی، روان گسسته بودن در وضعیت بدتری نسبت به افراد غیر معتاد قرار دارند.