سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی زکی یی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
سعید عسکری –
مصطفی علیخانی –

چکیده:

هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی آیزنگ( نورزگرایی، سایکوتیک و برون گردی) در افراد با پایگاه مهارگری درونی و بیرونی بود. برای اجرای پژوهش نمونهای به حجم ۱۷۳ نفر از میان دانشجویان پسر دانشگاه رازی به روش نمونه در و ،(EPQ- RS) دسترس انتخاب شدند. سپس برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای شخصیتی آیسنک پایگاه مهارگری راتر استفاده شد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقایسه ای بود. برای تجزیه تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در میزان نورزگرایی و سایکوتیک بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد اما در ویژگی شخصیتی برون گردی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ویژگی های شخصیتی در پایگاه مهارگری افراد تاثیر گذار است.