سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا رضاییان – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
فرزانه یزدان فر – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
حسن حاجی پور – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی– معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان

چکیده:

هدف : هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه ویژگی های سرشتی و منشی در بین معتادان با افراد غیر معتاد است . نمونه مورد مطالعه شامل ۵۰ نفر فرد معتاد و ۵۰ نفر غیر معتاد بودند. روش : در این پژوهش برای انتخاب نمونه معتاد از نمونه در دسترس و برای انتخاب نمونه غیر معتاد از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از : پرسشنامه سرشت و منشی کلونینجر TCI می باشد و برای تحلیل داده ها علاوه بر روش آمار توصیفی از معنی دار بودن آزمون ها نیز استفاده شده است. یافته ها : نتایج بدست آمده برخی فرضیه های پژوهش را تایید کرد و نشان که بین معتادان و گروه عادی از نظر ویژگی های سرشتی (نوگرایی، آسیب گریزی، وابستگی، پاداش) و ویژگی های منشی ( خود راهبری – همکاری) تفاوت معنی دار وجود دارد، نتایج بدست آمده توسط این پژوهش همخوان با نتایج تحقیقات ایورن وهمکاران ( ۲۰۰۷ ) ، آباته داگا و همکاران ( ۲۰۰۲ ) و انزومارتین ( ۱۹۹۶ ) می باشد.