سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه نظری –
حیدر سیاحی –
مرضیه شریفی –

چکیده:

مقدمه: امکان تحصیل کودکان دارای نیاز ویژه در مدارس عادی در سال های اخیر، تحت عنوان آموزش تلفیقی، به سبب امکان ارتباط آنان با جامعه ی عادی، می تواند تاثیر بسزایی بر ویژگی های رفتاری و شخصیتی آنان داشته باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های رفتاری کودکان آسیب دیده شنوایی تلفیق شده در مدارس عادی و غیر تلفیقی، اجرا شد. روش: از بین تمام دان شآموزان آسیب دیده شنوایی دوره ابتدایی، با روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۰ دانش آموز تلفیق شده در مراکز عادی جهت آموزش، و ۳۰ دانش آموز از مراکز استثنایی را به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار داد. جهت مقایسه ویژگی های رفتاری دو گروه از فرم معلم پرسشنامه رفتاری راتر استفاده شد و دو گروه مستقل استخراج شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه در ویژگی های t نتایج با روش پرخاشگری و بیش فعالی، اضطراب و افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی، و کمبود توجه تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرات گروه تلفیقی به طور معناداری پایین تر از گروه غیر تلفیقی بود.