سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید کیهانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد تربت حیدریه
سیدعلی مرتضوی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی کریمی – استادیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض
حجت کاراژیان – استادیار دانشگاه آزاد تربت حیدریه

چکیده:

هدف این تحقیق برارزیابی کارایی کفزایی و امولسیون کنندگیعصارهگونه ای چوبک که طی روش عصاره گیری با امواج فراصوت بدست آمده بود متمرکز بود بدین منظور ابتدا عصاره گیری از ریشه گیاه با بکارگیری امواج فراصوت انجام و سپس توانایی کف زایی و امولسیون کنندگی عصاره استحصالی بدینروش از طریق مقایسه با سورفاکتانت های سنتزی سدیم لوریل سولفات بنزالکونیوم کلراید و توئین ۸۰ سنجیده شد درهرمرحله ارزیابی ویژگیهای فوق از طریق اندازه گیری شاخص تشکیل امولسیون دریک دوره ۲۴ ساعته و توانایی تشکیل کف طبق روش روس ـ مایلز انجام پذیرفت از یافته های بدست امده نتیجه گیری شد که عصاره چوبک درمقایسه با هر سه سورفاکتانت سنتزی فوق توانایی امولسیون کنندگی کمتری دارد اما درارتباط با ویژگی کف زایی این عصاره نسبت به سدیم لوریل سولفات از توانایی تقریبا یکسان نسبت به بنزالکونیوم کلراید از توانایی کمتر و نسبت به توئین ۸۰ از توانایی بیشتری برخوردار بود.