سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا عسکریان – گروه تربیت بدنی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،ایران
مجتبی احمدی –
محمدعلی نودهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گمیشان

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه برخی ویژگی های آنتروپومتریک در افراد ورزشکار نخبه هندبال با افرادغیر ورزشکار می باشد به این منظور ۷۵ مورد ویژگی های آنتروپومتریک شامل فاکتور های قدها، طول ها، عرض هایا پهناها، دورها و چین پوست ها در ورزشکاران نخبه هندبال و افراد غیر ورزشکار با دامنه سنی ۱۰ ۱۶ سال توسط – محقق اندازه گیری و در پرسشنامه ای برگرفته از فرم روسی ثبت گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرمافزار spss و برای رسم نمودارها از نرم افزار excel استفاده شد. در این راستا برای پیدا کردن اختلاف بین متغیر هادر دو گروه هندبالیست و افراد غیر ورزشکار از T مستقل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین برخی ازویژگی های آنتروپومتریک اندازه گیری شده در دو گروه هندبالیست و افراد غیر ورزشکار اختلاف معنی داری وجود دارد و بین برخی دیگر اختلافی مشاهده نگردید