سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – دانشیار بخش علوم زمین ، دانشگاه شیراز
ابراهیم سلامی شهید – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار مس پورفیری سرچشمه در جنوب شرق ایران واقع شده و در ارتباط با تودههای نفوذی گرانودیوریت، دیوریت و کوارتزمونزونیت با سن الیگومیوسن میباشد. عملکرد سیستمهای آذرین در این منطقه باعث ایجاد کانه زایی به همراه دگرسانیهای مختلف گرمابی شده که میتوانند توسط تصاویر ماهوارهای با توان تفکیک و طیفی بالای مناسب بارزسازی شوند. در این تحقیق درستی مشخصات طیفی دادههاى L1B و AST_07XT استر مربوط به منطقه معدنى سرچشمه با هدف بارزسازی زونهای دگرسانی مورد بررسی قرار گرفت. دسته داده L1B با استفاده از روش بازتاب نسبی میانگین درونی (IARR) به داده بازتابش سطح زمین تبدیل شد، در صورتی که دسته داده AST_07XT خود با چنین ماهیتی در اختیار کاربر قرار میگیرد. سیماهای طیفی کانی های شاخص دگرسانی از تصویر هر دو دسته داده استخراج و با منحنیهای طیفی حاصل از کتابخانه طیفی JPL1، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این آزمایش انطباق سیماهای طیفی مستخرج از تصویر دسته داده L1B کالیبره شده به روش IARR را نسبت به طیفهای تصویر استخراج شده از دسته داده AST_07XT را با طیفهای حاصل از کابخانه طیفی JPL1 نشان میدهد.برای اثبات نتایج، الگوریتم انطباق سیمای طیفی (SFF) با استفاده از طیف های مستخرج از تصویر بر روی هر دو دسته داده اجرا شد. نتایج نشان داد، که دسته داده L1B کالیبره شده به روش IARR مکانیابی درستی از زونهای دگرسانی منطقه را نسبت به دسته داده AST_07XT نشان میدهد.