سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نجمه حمید – دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و
زهرا دهقانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشن

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه ی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای مجرمین شهر اهواز با افراد بهنجار بوده است. طرح پژوهش علی- مقایسهای میباشد. نمونه مورد بررسی شامل ۶۰ نفر از افراد زندانیان کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز بوده است که با ۶۰ نفر از افراد سالم از لحاظ سن، جنس، وضعیت اجتماعی- اقتصادی نسبتاً همگون بودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI- فرم کوتاه ۷۱ سؤالی و پرسشنامه مهارتهای مقابلهای لانگ و کسیدی بوده است. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که بین مقیاس بالینی پرسشنامهی MMPI در دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت (فرمول در متن اصلی مقاله) مقیاسهای pd انحراف سایکوپاتی Ma هیپومانیا ، Sc روان پریشی ، Pa پارانویا و pt اضطراب و روان رنجوری مجرمین به طور معنی داری بالاتر از گروه بهنجار بوده است. همچنین در سبک-های مقابلهای درماندگی، مهارگری و خلاقیت، اجتناب و اعتماد تفوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت (فرمول در متن اصلی مقاله)