سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا منشئی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
نرگس فتحی احمدسرائی – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
افتخار حمیدی – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

چکیده:

هدف پژوهش حاضرمقایسه ویژگیهای شخصیتی با رفتارپایبندی به درمان بیماران دیابتی نوع دو می باشد طی طرح پژوهشی علی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی دو گروه بیماران دیابتی نوع دو که ازلحاظ شاخصهای دموگرافی و عدم ابتلا به بیماریهای دیگر همتاسازی شده بودند مقایسه شدند این افراد بطور تصادفی بدو گروه تقسیم شدند گروه بیماران دیابتی پایبند به درمان ۴۰بیمار مرد و بیماران غیرپایبند به درمان ۴۰بیمار مرد ویژگیهای شخصیتی دو گروه با ازمون NEOPI-R و رفتار پایبندی به درمان با پرسشنامه رفتارپایبندی به درمان اندازه گیری با روش T برای گروه های مستقل تحلیل شد نتایج نشان داد که بیماران پایبندی به درمان درشاخصهای انعطاف پذیربودن توافق و وجدانی بودن بطور معناداری نمره بالا تری بدست اوردند P<0.05 و بیماران غیرپایبند به درمان بطور معناداری نمره بالاتری درشاخصها ی روان نژندی و برونگرایی بدست آوردند. نتایج حاکی ازتاثیر ویژگیهای شخصیتی دررفتار پایبندی به درمان بیماران دیابتی نوع دو می باشد.