سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعیده قشلاقی – کارشناس ارشد
سعیده خلیل زادبهروزیان – کارشناس ارشد

چکیده:

سندرم روده تحریک پذیرIBS اختلال عملکردی دستگاه گوارش است که با عوامل روانشناختی درارتباط است هدف ازمطالعه حاضر مقایسه ویژگیهای شخصیتی و خودپنداره افرادمبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم بود درپژوهش حاضر یک گروه آزمودنی بیمار به تعداد ۳۰نفر و یک گروه آزمودنی سالم به تعداد ۳۰ نفر شرکت کردند برای گرداوری اطلاعات ازپرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو(NEO-FFI و پرسشنامه خودپنداره یک BST استفاده گردید برای تحلیل داده های پژوهش از روش های اماری شامل میانگین انحراف استاندارد و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد نتایج نشان داد که افرادمبتلا به سندرم روده تحریک پذیر درمقایسه با گروه افرادسالم روان آزردگی بیشتر برونگرایی و گشودگی کمتر و دارای خودپنداره منفی هستند همچنین نتایج نشان داد کهدرعاملهای دلپذیربودن و با وجدن بودن تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.