سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اکبر سعیدنیا –
وحیده سعیدنیا –

چکیده:

از جمله مهمترین صفات و ویژگیهای شخصیتی که امروزه به عنوان یک مساله برای نسل نوجوان و جوان مطرح است می توان به هیجان پذیری،وسواس وافسردگی اشاره نمود که با توجه به اهمیتی که دارند در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. با توجه به لزوم توجه به بهداشت روانی آحاد جامعه به ویژه نسل جوان این پژوهش با هدف مقایسه ی ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار وغیرورزشکار انجام گرفت و از آن جهت که دوره ی نوجوانی حساس ترین مرحله ی زندگی یک فرد است این گروه از افراد جامعه برای پژوهش انتخاب ۱۶ ساله ی دوره ی متوسطه ی مدارس شهرستان – شدند.در این پژوهش جامعه آماری را دانش آموزان دختر ۱۸ خوی تشکیل می دهند . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر( ۵۰ نفر ورزشکار و ۵۰ نفر غیر ورزشکار) انتخاب گردید و از طریق پرسشنامه وودورث مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین انحراف استاندارد و واریانس) و همچنین آمار استنباطی آزمون های آماری (تحلیل واریانس) و نیز روش T بااستفاده از نرمافزار SPSS استفاده شد. در یک نگاه کلی یافته های تحقیق مدل شخصیتی وودورث که با روش آزمون t استودنت انجام شده است،فرضیه های ارائه شده در این پژهش را تأیید می کند وفرض صفر را با اطمینان رد می کند.میانگین میزان هیجان پذیری دانش آموزانی که ورزش نمی کنند بیشتر از دانش آموزانی است که ورزش می کنند ومیانگین میزان وسواس دانش آموزانی که ورزش می کنند کمتر از میزان وسواس دانش آموزانی است که ورزش نمی کنند.همچنین بیشترین میانگین میزان افسردگی مربوط به گروهی است که ورزش نمی کنند و کمترین میانگین میزان افسردگی مربوط به گروهی است که ورزش می کنند.بنابراین ورزش و فعالیتهای بدنی باعث کاهش سطح هیجان پذیری،وسواس و افسردگی می شود.