سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرمحمد شاملوانباردان – دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی کشاورزی شهریار
فریدون سیاسی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه تغذیه و بیوشی
سعید بدیعی اردستانی – دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی کشاورزی شهریار

چکیده:

برای تعیین تاثیر آموزش تغذیه بر وضعیت آهن مادران و کودکان ۶ ۷۴ ماهه حاشیه نشین شهر کرمان، بررسی از نوع مداخله ای و توصیفی تحلیلی اجرا شد. در سال ۶۷۴۶ تعداد ۲۲۴ خانوار، ۲۶۲ مادر و ۲۲۶ کودک از خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهید با قدرت جوپاری)جمعیت مورد( و حدود همین تعداد از خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهید اسدی )جمعیت شاهد( به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه عمومی خانوار و ۲۷ ساعت یاد آمد خوراک گردآوری شدند. غلظت هموگلوبین خون، آهن سرم، درصد MCHC و درصد اشباع ترانسفرین نمونه های خون مویرگی گرفته شده، تعیین گردیدند. آزمایش مدفوع برای تشخیص آلودگی انگلی کودکان به عمل آمد. نتایج بدست آمده در سال ۶۷۴۶ با مقطع زمانی قبل از اجرای برنامه مداخله ای آموزش تغذیه )سال ۶۷۴۷ ( مقایسه شدند. پس از حذف اثر هر یک از متغییرهای مستقل موثر بر وضعیت آهن با آزمون منتل هنزل وابستگی معنی دار آماری بین وضعیت فراسنجهای خونی و – دریافت مواد مغذی مادران و کودکان با منطقه بررسی پیدا نشد که نشان دهنده عدم تاثیر آموزشهای تغذیه ای داده شده در این بررسی بر وضعیت آهن مادران و کودکان مورد مطالعه می باشد. بنابراین برای بهبود وضعیت تغذیه از جمله وضعیت آهن افراد جامعه، برنامه های آموزش تغذیه باید با سایر فعالیتها از جمله غنی سازی مواد غذایی، مکمل دهی و فعالیتهایی که به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منجر می شوند توام گردد