سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه میرزائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
محمدهادی پهلوانی – عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی
حسن سلطانلو – عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی
سیداسماعیل رضوی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور مقایسه واکنش گلرنگ به دو بیمارگر Phytophthora drechsleri و Pythium ultimum عوامل بوتهمیری و مرگ گیاهچه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۸ تکرار در آزمایشگاه اصلاحنباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. فاکتورها شامل چهار ژنوتیپ گلرنگ و دو نوع بیمارگر پیتیوم و فایتوفتورا بودند. هر واحد آزمایشی شامل یک حوله کاغذی حاوی ۵۰ بذر بود. بذور در حوله کاغذی آلوده به سوسپانسیون با غلظت ۱۰۵ زئوسپور در میلیلیتر کشت شدند. پس از ۶ روز درصد بذور جوانهنزده و درصد گیاهچههای بیمار در هر واحد آزمایشی ثبت گردید. تجزیه واریانس درصد بذور جوانه نزده نشان داد که بین چهار ژنوتیپ و همچنین دو نوع بیمارگر مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود داشت ازنظر درصد بذور جوانه نزده ژنوتیپ۳۴۰۷۴ مقاوم ترین و ژنوتیپ های Aceteria ، LRV و اراک ۲۸۱۱ به ترتیب در رتبه های بعدی قرارداشتند. نتایج همچنین نشان دادند که از نظر میزان خسارت زایی در گلرنگ، بیمارگر پیتیوم اهمیت بیشتری نسبت به فایتوفتورا دارد