سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه برمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علیرضا مسجدی – دانشیار دانشگاه آزاد اهواز
حسین فتحیان – استادیار دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

درطراحی آبگیرهای واقع دررودخانه ها همواره باید شرایطی را انتخاب کرد تا آب منحرف شده توسط آبگیر دارای حداکثر دبی جریان و حداقل دبی رسوب باشد از راه کارهای کاهش رسوب ورودی به آبگیرها استفاده از صفحات مستغرق می باشد که این سازه خود بردبی انحرافی اثرگذاشته و آن را تغییر میدهددراین تحقیق با استفاده از یک مدل فیزیکی به مقایسه هیدرولیکی اثروجود صفحات مستغرق بردبی نسبی انحرافی درآبگیر های جانبی با حالت بدون صفحه پرداخته شد کلیه آزمایشها دریک فلوم قوسی شکل ۱۸۰درجه با انحنای نسبی قوس RC/B=4.7 شعاع مرکزی RC=2.8 و عرض کف کانال اصلی B=0/6 انجام شد کانال آبگیر درموقعیت ثابت ۷۰درجه نصب شد دراین تحقیق صفحات مستغرق دریک زاویه ثابت دردو ردیف جلوی دهانه ابگیر نصب گردید نتایج نشان داد که درکلیه اعداد فرود و زوایای آبگیری استفاده از صفحات مستغرق درمقابل دهانه آبگیر کاهش آبگیری را به همراه داشته است.