سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرناز آصفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی علوم آب، دان
رسول زمانی احمد محمودی – دانشجوی دکتری آلودگیهای محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
مهناز ممتازان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی علوم آب، دان

چکیده:

مطالعه حاضرباهدف تعیین غلظت جیوه دربافت عضله ماهی شیربت رودخانه مارون صورت گرفت به منظور اجرای این تحقیق درتابستان و پاییز ۸۸ بصورت تصادفی ۲۰عدد ماهی شیربت ازرودخانه مارون صیدوجمع آوری گردید و پس ازانجام مراحل بیومتری نمونه ها و تشخیص جنسیت و سن انها غلظت جیوه دربافت عضله به وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد براساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت جیوه دربافت عضله ۸۰۹/۴برحسب ppb وزن خشک بود بررسی نرمالیتی داده های مربوط به سن و وزن با غلظت جیوه دربافت عضله نشان داد که تفاوت معنی دارآماری وجود داردp<0/05 همچنین مقایسه ای بین غلظت جیوه دربافت عضله ماهی شیربت نروماده انجام شد و مشخص گردید که بین میزان جیوه دربافت عضله با فاکتورجنس هیچگونه تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود.